top of page

Política de Qualitat i
Gestió Ambiental

La Direcció General del GRUP REFESA considera com dues de les premisses essencials per a l'èxit la protecció del Medi Ambient i la Qualitat en els seus serveis de:

  • emmagatzematge, transport i tractament de residus, i 

  • compravenda de peces de recanvi de vehicles i maquinària d’ocasió.

 

L'assoliment d'aquesta fita requereix, per part de tots els membres i col·laboradors de l’organització, l'establiment i la consolidació conjunta d'un Sistema de Qualitat i Medi Ambient, d’acord amb els requisits de la Norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, basat en els següents aspectes:

  • SATISFACCIÓ DEL CLIENT. És Política del GRUP REFESA oferir serveis amb una qualitat que satisfacin les necessitats i expectatives de clients, vetllant alhora per la protecció del Medi Ambient.

  • VETLLAR PEL MEDI AMBIENT. Té com a prioritat vetllar, durant la prestació del servei, pel respecte enfront el Medi Ambient; per tal d’aconseguir aquesta fita, la Direcció General del GRUP REFESA es compromet a capacitar a tot el personal mitjançant formacions així com eliminar, reduir o controlar el consum de recursos naturals, la producció de sorolls i les emissions atmosfèriques, així com qualsevol altre aspecte ambiental significatiu derivat de les activitats de l’empresa.

  • LIDERATGE DE LA DIRECCIÓ. La Direcció General assumeix com a pròpia la Política de Qualitat i de Medi Ambient de l'organització, impulsant a través de l'emissió i revisió periòdica dels objectius i metes establertes.

  • COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ. La Direcció General garanteix el respecte i la protecció del medi ambient, així com el compliment dels requisits legals i altres que l'empresa subscrigui en matèria mediambiental i de qualitat que afecten el desenvolupament de l'activitat.

  • OPTIMITZACIÓ DELS PROCESSOS I ELS RECURSOS per aconseguir serveis de qualitat, amb les majors garanties possibles.

  • PARTICIPACIÓ I MOTIVACIÓ DEL PERSONAL. És molt important comptar amb personal altament motivat, sensibilitzat i conscient de la importància del seu treball per aconseguir els objectius de Qualitat i Medi Ambient de l'organització.

  • PRESA DE DECISIONS BASADA EN DADES I EN EVIDÈNCIA OBJECTIVA. Les dades del Sistema en què es basen la presa de decisions són: Reclamacions de Clients, Satisfacció dels Clients, Auditories internes, etc.

  • INNOVACIÓ I MILLORA CONTÍNUA, basat en l'aplicació de processos de seguiment, mesura, anàlisi i implantació de solucions.

 

La Direcció General declara d'obligat compliment, en tots els àmbits de l'organització relacionats amb la Qualitat del servei i l’entorn, el Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient definit en el Manual i la legislació i normativa aplicable.

El compromís del GRUP REFESA cap a la Qualitat i el Medi Ambient no acaba amb l'obtenció de la certificació, sinó que manté un permanent repte de millora, de cara a obtenir la total satisfacció dels nostres clients i el respecte del nostre entorn.

Des de la Direcció General, ens comprometem a assegurar que la Política de qualitat del GRUP REFESA és entesa, implantada, mantinguda al dia per tot el personal de l’organització, i comunicada a tots els clients, proveïdors i parts interessades, sent publicada aquesta a les nostres webs i trobant-se disponible a les nostres instal·lacions a l’abast de tothom.

Sant Julià de Lòria, 14 de juny de 2019.

El 13 d'abril del 2005 es va publicar al BOPA (núm. 33, any 17) el Reglament de gestors privats de residus, aplicat a les empreses que realitzen la gestió de residus, ja sigui transport, emmagatzematge o tractament de residus. Es considera gestió la recollida, el transport, l'exportació, la valorització, l'emmagatzematge, la comercialització, l'eliminació dels residus i la vigilància d'aquestes operacions.

 

Ordre ministerial del 26 de febrer del 2014 relativa a la relació de gestors privats de residus autoritzats i inscrits al Registre de Gestors Privats de Residus en les categories de transportistes, entitats d'emmagatzematge i entitats de tractament, així com el tipus i el codi dels residus (segons el Catàleg nacional de residus) que estan autoritzats a gestionar.

bottom of page